A Bell-lloc volem donar resposta als reptes formatius que planteja aquest nou paradigma global a través dels següents eixos vertebradors, amb la pretensió que impregnin tota l’experiència escolar dels alumnes.

Bell-lloc és conscient que l’important no és que els professors ensenyin, sinó que els alumnes aprenguin. Els protagonistes de l’aprenentatge han de ser els alumnes; aquest fet comporta que els professors adoptin, durant el procés d’ensenyament-aprenentatge, una gran varietat de rols, de vegades dirigint i, tot sovint, guiant i facilitant als alumnes el seu procés de descoberta. Alhora, l’escola ha de promoure uns aprenents actius disposats i engrescats per aprendre durant tota la vida.

El col·legi potencia la comprensió lectora, fonament de tots els aprenentatges, i promou la lectura com a activitat bàsica per construir un pensament autònom i crític;  anima els alumnes expressar oralment i per escrit les pròpies idees. La cultura, la història, el pensament i les tradicions estan sempre presents en el currículum. El tarannà humanista també queda reflectit en l’exercici d’activitats solidàries i en la promoció d’una visió sostenible del món.

Bell-lloc vol aconseguir que els seus alumnes siguin indagadors, persistents i originals en el seu aprenentatge científic.

Per tal que els alumnes puguin contribuir a la societat amb la força dels seus talents, el col·legi promociona l’esperit creatiu i emprenedor, que es troba a l’arrel del lideratge personal.

Els ciutadans del futur estudiaran, treballaran i viuran en un entorn global. Aquest fet comporta la necessitat de saber expressar-se en llengües estrangeres, i el desenvolupament d’una mentalitat plurilingüística. Bell-lloc promou l’aprenentatge de l’anglès i el francès a nivell avançat, i la certificació dels aprenentatges lingüístics mitjançant l’obtenció d’exàmens externs.

Per tal de facilitar l’aprenentatge, els alumnes han de ser subjectes actius dins del col·legi, en comptes de mers receptors passius de la informació que subministren els professors. Per això, Bell-lloc aposta per les metodologies actives, com ara el treball cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes i la realització de projectes interdisciplinars.

L’avaluació ja no és una activitat desvinculada del procés escolar, sinó un fase crucial de l’aprenentatge, orientada a identificar els punts de millora per generar nous aprenentatges. L’error és integrat com una positiva font de millora i d’autosuperació.

Els ciutadans del segle vint-i-u hauran de saber projectar la seva marca personal en un context real i digital. Treballen i es comuniquen a través d’una multiplicitat de dispositius tecnològics. El col·legi ofereix una formació als alumnes per navegar amb èxit per la vida digital.